Manje količine novca se obično ne uzimaju u razmatranje kao preterano bitne, ali u poljoprivredi svako povećanje ili smanjenje cena pravi veliku razliku.

Kontrola troškova u proizvodnji mleka

U teškim ekonomskim uslovima smanjenje troškova proizvodnje i povećanje produktivnosti su jedine opcije za proizvođače mleka, na duži rok. Ali pre nego što napravimo plan za redukovanje troškova neophodno je da imamo pregled svih troškova gazdinstva. Varijabilni i fiksni troškovi se moraju analizirati, od posebne važnosti je da se obrati pažnja na troškove stočne hrane, investicija, potrošnju đubriva, itd.

Troškovi hranidbe

Hranidba predstavlja jedan od najvećih troškova u proizvodnji mleka, a hranidbeni planovi nam omogućavaju da smanjimo troškove ishrane. U ekstenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji, dodatak relativno male količine proteina u obroke, može značajno povećati proizvodnju mleka. Na većim farmama, na kojima farmeri već koriste optimalne hranidbene planove, pristup mora da bude drugačiji. Većina programa koji se koriste za hranidbene planove ne uključuju cenu proizvodnje hrane. S druge strane, softver PANTHEON Farming, obezbeđuje informacije o proizvodnji stočne hrane, od setve do kraja proizvodnje, uzimajući u obzir SVE troškove i predstavlja bazu za donošenje pravih odluka. Upotrebom ovakvog softwara, imamo mogućnost da smanjimo troškove koji nastaju na različitim mestima što će kao krajnji rezultat imati značajno uvećan profit.

Pogledajte PANTHEON Farming video Optimizacija hranidbenog plana: https://www.datalab.ch/modules/livestock/

Veterinarski troškovi

U poređenju sa troškovima hranidbe, veterinarski troškovi su dosta niži ali i njih ipak treba uzeti u razmatranje. Svaka krava ima zasebnu istoriju bolesti koja može značajno da utiče na njene rezutate i na proizvodnju mleka. Ukoliko imamo podatke o svakoj kravi, tačno ćemo znati koliko iznose troškovi i proizvodnja, pa možemo preduzeti odgovarajuće mere na vreme. Krave sa niskom produktivnošću i plodnošću mogu jednostavno da se uoči i da budu isključene iz proizvodnje.

Sa PANTHEON Vet rešenjem, Datalab Agro obezbeđuje efikasan protok informacija između poljoprivrednika i veteerinara. Više na: https://www.datalab.ch/modules/livestock/

U sledećem delu, pisaćemo o tome kako utiče stanje u štali na proizvodnju mleka.

Share This