PANTHEON Farming

Преглед на бизнисот на Вашата фарма

PANTHEON Farming ги комбинира оперативните податоци со материјалното движење на податоци и финанскиските податоци. Системот на позадинско работење, со неговата комплетност и деталност, е приспособен на потребите на земјоделските стопанства.

„Сите извештаи кои фармите треба да ги прават и се најчесто на хартија, сега ќе бидат зачувани во PANTHEON Farming, што значи дека повеќе нема да имате потреба да доставувате документи на Вашиот надворешен сметководител. Ова го намалува ризикот од губење на документи.“

Аља Струнчник Урбанч

Витке решитве д.о.о., Словенија

Податоците се автоматски пренесувани во материјално сметководство и од таму понатаму во финансиско сметководство.

<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/El_b9c4TkWE?showinfo=0&rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Објавување

Сите фактури, добиени и испратени, можат да бидат автоматски објавувани. Се е правилно објавувано, така да Вие можете да ја согледате реалната финансиска ситуација на Вашата фарма.

Водење евиденција за купувањето и продажбата

Водењето на фарма бара водење на евиденција на купувањето, продажбата на добра и материјали, како и правење попис. Додатно на овие работи,PANTHEON Farming овозможува континуирана анализа на податоци.

<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/MCa7DDfcsTA?showinfo=0&rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/cModtcLKQn0?rel=0&showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Фактурирања за животни

PANTHEON Farming овозможува автоматско правење на извештаи и фактури на едноставен, брз и начин за кој хартија не е потребна.

ФАДН извештај

Сите фармери кои добиваат грантови мораат да прават извештаи за движењето на животните, движењето на производството и финансиските движења на фармата за период од пет години. Секоја држава има посебен метод за прибирање на податоци. Во PANTHEON Farming, податоците се собираат на месечна база. Секоја задача, фактура, култура или животно треба да се биде само еднаш внесена, и програмата го користи тоа внесување за да изготви ФАДН извештај.

За повеќе практични информации погледнете го делот за често поставувани прашања.

Дали би сакале да знаете зошто фармерите повеќе нема да користат хартија или Excel?

Доколку Ви требаат повеќе информации, не двоумете се да не побарате.

Share This