Услови за употреба

Вие можете да ги користите содржините и интерактивните услуги на оваа страница ( www.datalab.ch ). Секоја злоупотреба преку специјален софтвер или на друг начин е забранета. Злоупотребата се состои од секаква акција која има за цел или резултира со нанесување штета на Datalab Agro AG (овде сретната и под името Datalab Agro) или на било кој друг ентитет или индивидуа. Datalab Agro ги насочува злоупотребата на податоци или услуги на нејзината страница по свој избор и го задржува правото на дискреција во врска со тоа. Datalab Agro ги санкционира злоупотребите на нејзината страница на сопствена дискреција. Овие услови важат за сите нтернет страници на оваа страна освен ако не е наведено поинаку.

 

Авторски права

Содржината на оваа страница е во сопственост на Datalab Agro доколку не е поинаку наведено. Содржината на страницата не смее да биде копирана, дистрибуирана или репродуцирана на никаков начин без за тоа да се добие дозвола од Datalab. Содржината на страницата не смее да биде објавувана на други страници, во целост или по делови. Насловот и првиот параграф можат да бидат користени доколку се исполнети следните услови:

  • да има линк до изворот;
  • цитатот за изворот мора да го содржи во себе името PANTHEON Farming и/или логото на PANTHEON Farming;
  • авторот на оригиналната содржина, доколку е познат;
  • собирање и објавување на содржината на сајтот на организиран начин е строго забрането

Даталаб Агро не е одговорна за привремената недостапност до страницата. Понатаму, Datalab не е одговорна за неточни информации кои се наоѓаат на страницата или за штетите кои настанале од користењето на неточни или нецелосни информации. Datalab го задржува правото да ги смени Условите без претходно да ги извести корисниците на страницата.

Последно ажурирање: 15 Јуни 2016.

Share This