PANTHEON Farming

Софтверско управување со фарма

PANTHEON Farming е причината зошто никогаш повеќе нема да користите хартија или Excel документи за водење евиденција.

PANTHEON Farming Success Story

Doing traditional Istrian business in a non-traditional way on MonteRosso estate. Monte Rosso has been PANTHEON Farming user since 2015.

Приказни од Македонија
Анета Јордана, управител на говедарската фарма Бониер,има за цел следење на соодносот приходи-трошоци не нејзината фарма. PANTHEON Farming и го овозможува тоа и многу повеќе.

Г-дин Ордан Пецов го оптимизира наводнувањето и третирањето со пестициди во својата оранжерија, преку модулите за планирање комбинирани со податоците од метеоролошката станица и стапиците за штетници.

Share This