PANTHEON Farming

Idealno rešenje za mešovita gazdinstva

PANTHEON Farming se ne koristi samo za upravljanje proizvodnjom useva i domaćih životinja, već uključuje sve vrste aktivnosti na gazdinstvu (od voćnjaka do odgajivanja konja), kao i praćenje dodatnih aktivnosti na gazdinstvima sa našim modulima za praćenje usluga, radnika, knjigovodstva (finansijskog i materijalnog), praćenja celokupnog poslovanja i puno više od toga.

“Rešenja za praćenje poljoprivredne proizvodnje danas su nezaobilazan deo naprednog poljoprivrednog poslovanja. Ona pomažu poljoprivrednicima da prate finansije i rad, a to poboljšava produktivnost i profitabilnost.”

Global Forecast to 2020

by MarketsandMarkets

Usevi

Odabirom određenog useva (kukuruz, pšenica, krompir, tikve, itd) modul kreira proizvodni ciklus za odabranu kulturu i pruža korisniku uvid u procenu prinosa i dužinu ciklusa.

Više informacija

Povrće *

Komercijalna proizvodnja povrća zahteva pažljive i ciljane zadatke, pomoću kojih pratimo i planiramo koncept proizvodnje.
Više informacija

Pašnjaci

Modul livade i pašnjaci prati obradu višegodišnjih livada i pašnjaka.

Više informacija

Vinogradarstvo

Program vam omogućava da pratite vinogradarske i/ili podrumarske zadatke, tako što možete da pratite ceo proces proizvodnje od uzgoja grožđa, do flaširanja vina, pri tom ćete imati konstantan uvid u troškove proizvodnje i kvalitet vina.
Više informacija

Vinarstvo (NOVO)

Ovaj modul može da se koristi kao zaseban modul za proizvodnju vina, svi procesi se mogu jednostavno pratiti, evidentirati, planirati i rukovoditi. Aplikacija za mobilni telefon vam omogućava da upravljate vinskim podrumom sa mobilnog telefona.

Više informacija

Voće i koštunjavo voće

Modul vam omogućava praćenje svih radova u voćnjaku, potrošnju materijala, finansija, omogućava vam i praćenje uzgoja voća kroz cikluse, praćenje štetočina i bolesti, ali i smanjenje troškova proizvodnje.

Više informacija

Goveda

Modul vam omogućuje praćenje svih tehničkih parametara za svaku indivudualnu životinju. Na temelju vaših unosa možete pratiti kretanja životinja, troškove, tok lečenja, parametre reprodukcije, informacije o laktaciji, obrocima i životnom prirastu.

Više informacija

Konji

Ovaj modul vam omogućava da upravljate svim tehničkim parametrima pojedinačnih životinja. Bazirano na vašim podacima o životinjama, možete da pratite kretanje životinja, troškove, kao i napredak medicinskih tretmana, parametre reprodukcije, informacije o laktaciji, obrocima, kao i prirastu.

Više informacija

Svinje

Ovaj modul vam omogućava da upravljate svim tehničkim parametrima pojedinačnih životinja. Možete da pratite kretanje životinja, troškove i napredak medicinskih tretmana, parametre reprodukcije, informacije o laktaciji, obrocima, sastavu obroka kao i prirastu životinja.
Više informacija

Koze i ovce

Ovaj modul vam omogućava da upravljate svim tehničkim parametrima pojedinačnih životinja. Bazirano na vašim podacima o životinjama, možete da pratite kretanje životinja, troškove, kao i napredak medicinskih tretmana, parametre reprodukcije, informacije o laktaciji, obrocima, kao i prirastu.
Više infromacija

Živina*

Možete da upravljate procesima za grupe životinja: sastav obroka, medicinski tretmani, rast, itd. Imaćete uvid u grupna kretanja kao i tekuće stanje objekata za smeštaj živine.

Više informacija

Vreme

Meteoblue je naš servis za vremensku prognozu.

Više informacija

GIS novosti

Deo PANTHEON Farminga je i Map Viewer, u kome su GIS (Geo informacijski sistem) podaci sačuvani i prikazani na način koji je lako razumljiv poljoprivrednicima.

Više informacija

Senzori u polju

Automatski sistem praćenja štetočina koji prati populaciju insekata, koji potom bivaju uhvaćeni u klopke za štetočine.

Više informacija

Roboti

Robot za mužu čuva informacije o muži životinja.

Više informacija

Poljoprivredna mehanizacija

Kao člao AEF, uključeni smo u primenu i širenje ISOBUS standarda.
Više informacija

Usluge

Modul za usluge je dizajniran za kompanije koje pružaju usluge ili daju garanciju popravke servisa ili daju garancije za prodate proizvode. Specifična svojstva ovog modula podrazumevaju balans između primljenih i izdatih računa.

Više informacija

Fakturisanje

Sa modulom – roba, moguće je izdavati i primati fakture, vršiti transfer robe između skladišta, i izvršavati sve faze operativnih transakcija – obavlja i fakturisanje i upravlja knjigovodstvom.

Izdavanja računa
Primanja računa

Zalihe

Omogućava vam pripremu detaljnog, specificičnog popisa sve robe na skladištu – inventurna lista. Sa Pantheon programskim paketom možete pratiti stanje zaliha na kraju godine ili u kraćim vremenskim razdobljima.

Više informacija

Kadrovi

Modul osoblje je napravljen za kompletan HR menadžment (kalendari, dokumenta zaposlenih, putni nalozi, plate, zdravstveno osiguranje, zaposlenje).

Više informacija

POS

Služi za jednostavano upravljanje gotovim novcem, koristeći mobilne ili desktop uređaje koji su namenjeni sektoru usluga i trgovine, u kancelariji ili na terenu.

Više informacija

Finansije

Ovde možete da sagledate stanje kupaca i dobavljača, neplaćene račune, možete da vršite plaćanje, i imati uvid u ostale finansijske izveštaje. FADN (Farm Accountancy Data Network) izveštaj se takođe može sastaviti ovde.

Više informacija

Računovodstvo

Podaci prikupljeni operativnim putem, se automatski prenose u materijalno knjigovodstvo i odatle u finansijsko računovodstvo. Omogućava vam da sagledate kartice dobavljača i kupaca, prikazivanje i štampanje naloga za plaćanje, kao i različite izveštaje.
Više informacija

Skladišta

Program omogućava kompletno upravljanje skladištima. Možete da odaberete između različitih načina vrednovanja zaliha.

Više informacija

Roba

Modul roba omogućava transfer robe između različitih skladišta, i izvršavanje svih operativnih transakcija – vrši fakturisanje i upravljanje knjigovodstvom.

Više informacija

PDV

Program omogućava izračunavanje i korekciju poreza na dodatu vrednost.

Više informacija

Imovina

Program omogućava korisnicima da upravljaju osnovnim sredstvima, sitnim inventarom i amortizacijom.

Više informacija

Kalendar

Program prikazuje kalendar sa svim rasporedima događaja, kao i sa brzim pregledom stanja i događaja na farmi. Podaci se mogu unositi automatski ili ručno.
Više informacija

Nabavka

Program omogućava praćenje narudžbi, upita i cena s jedne strane, ili narudžbi, ponuda i zahteva sa druge strane. Narudžbine mogu da budu osnova za stvaranje faktura za robu, ili osnova za izdavanje radnih naloga kod proizvodnje.

Više informacija

Elektronski podaci

Program omogućava obavljanje poslova elektronskim putem koji potpuno zamenjuje oblik klasičnog papirnog izgleda fakture, i štedi novac za pošiljaoca i primaoca.

Više informacija

Usklađenost

Program osigurava usklađenost dokumenata kao i ispunjavanje standarda proizvodnje – kako zakonskih regulativa, tako i osiguranja kvaliteta.

DELATNOST

INTEGRACIJE

BACKOFFICE

U RAZVOJU

Kompletan pregled mogućnosti PANTHEON Farminga

Usevi

Proizvodni ciklusi

 • Unos podataka za sve kulture
 • Svaka kultura sa zasebnim proizvodnim ciklusom
 • Svaki proizvodni ciklus kreira radne naloge
 • Polja su dodeljena svakom proizvodnom ciklusu
 • Planiranje datuma početka i završetka
 • Planiranje količine proizvodnje
 • Automatsko ažuriranje radnih naloga
 • Radni nalozi se mogu ručno korigovati

Dnevni zadaci

 • Individualni zadaci za svaki pojedinačni proizvodni ciklus
 • Zadaci se beleže po grupama, prema agroekološkoj evidenciji
 • Unos dodatnih podataka za agroekološku evidenciju
 • Dodela radnika ciklusima
 • Uvođenje materijala prema ciklusima
 • Označavanje osnovnih sredstava koja su korišćena u ciklusima
 • Ciklus se automatski zatvara kada proizvedena količina dostigne planiranu količinu
 • Istorija zadataka
 • Filter podataka

Plan đubrenja

 • Priprema plana đubrenja sa detaljnim proračunom potrbnih NPK elemenata (dodatih đubrivima, ili usevima)
 • Automatski obračun nedostatka ili viška hranljivih sastojaka
 • U proračun se uključuju i rezultati analize zemljišta
 • Prilagodljiv vremenski period plana đubrenja
Stoka

Kartice životinja za svaku pojedinačnu životinju

 • Svi podaci o životinji na jednom mestu

Rodoslov životinje

 • Vrste po FADN-u su automatski kreirane i ažurirane
 • Proizvodni status životinje

Registar životinja

 • Popis životinja na gazdinstvu
 • Izveštaj kretanja za svaku pojedinačnu životinju
 • Ispis registra životinja

Evidencija muže

 • Istorija muže
 • Unos podataka na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou
 • Analiza mlečnosti svake životinje
 • Odabir životinje za mužu pri svakoj muži
 • Praćenje vremena rada radnika
 • Evidencija proizvodnje mleka za svako gazdinstvo

Dnevnik veterinarskih aktivnosti

 • Pregled svih medicinskih tretmana
 • Filter podataka
 • Svaki tretman se dodeljuje odgovarajućem veterinaru
 • Evidencija troškova reprodukcije i vet tretmana za pojedinačna grla

Plan ishrane

 • Planiranje ishrane za različite kategorije sa detaljnim proračunom hranljivih materija
 • Plan ishrane podešen prema količini mleka ili dnevnom prirastu, ili u poređenju sa potoršenom enegijom i sposobnošću potrošnje
 • Uvoz stočne hrane sa veb servisa sa definisanim nutritivnim vrednostima
 • Obračun troškova ishrane
 • Evidencija ishrane sa proračunom troškova po grlu
 • Istorija ishrane na osnovu podataka o životinji

Stalni zadaci

 • Praćenje vremena i utroška materijala za različite poslove
 • Vreme rada se automatski prenosi u personalnu mapu
 • Potrošeni ili proizvedeni materijali se automatski evidentiraju
 • Odabir osnovnih sredstava koja su uključena u poslove
Vinogradarstvo i podrumarstvo

Vinogradi

 • Detaljne informacije o sortama i podlogama

Pregled podruma

 • Pregled vina u skladištu prema buradima
 • Grafički i tabelarni pregled podruma
 • Prodavanje vina dok je još u buretu
 • Proizvoljno grafički pregled informacija po vinskom buretu u podrumu
 • Uvid u temperature vina u bačvama

Poslovi u podrumu

 • Evidencija zadataka u pravljenju vina, od presovanja grožđa do flaširanja vina, sa praćenjem vina kroz ceo proizvodni proces
 • Izračunavanje troškova individualnih zadataka i upotrebljenih materijala, kako bi se obračunala cena koštanja vina
 • Evidencija upotrebljenih materijala za poslove u podrumu
 • Praćenje mešanja vina
 • Proračun šećera i sadržaja alkohola sa različitim nivoom šećera (Baume, Brix, Oechsle)
 • Praćenje analize vina, kako bi se odredio kvalitet vina
Voće i koštunjavo voće
 • Pregled voćnjaka sa detaljnim informacijama o sorti voća
 • Postavljanje norme za berače
 • Agroklimatologija (integrisano sa automatskom vremenskom stanicom)
 • Kontrola štetočina (integrisano sa automatskim klopkama)
 • Praćenje fenologije za sve voćke
 • Pedologija
 • Postavljanje norme orezivanja
 • Izračunavanje efikasnosti radnih sati za berbu i orezivanje
 • Detaljan inventar voćnjaka (po redovima, stablima, dimenzijama, podlogama, itd)
 • Više aktivnosti u voćnjaku
 • Vremenska prognoza
 • Istorija vremenskih prilika
 • Analize tehnoloških podataka proizvodnje
Finansije

Praćenje troškova

 • Praćenje troškova za pojedinačna grla kroz centar troškova
 • Praćenje troškova za pojedinačne proizvodne cikluse pojedinih parcela kroz centar troškova
 • Distribucija opštih troškova (voda, struja, itd) na pojedinačne životinje ili proizvodne cikluse parcela, preko ključeva za raspodelu

Roba

 • Primanje i izdavanje faktura
 • Praćenje zaliha materijala
 • PDV izveštaji
 • Za svako izmeštanje, odlazak itd, program kreira materijalni dokument

Računovodstvo

 • Računovodstvo bazirano na standardizovanom kontnom okviru
 • Automatsko sastavljanje faktura za reprodukciju i medicinski tretman od strane veterinara
 • Registar osnovnih sredstava

FADN izveštaj

 • Mesečno izveštavanje
 • Automatski unos podataka
 • Mogućnost za dodavanje i ispravku podataka
 • Štampanje ili slanje izveštaja
Podešavanja

Podešavanja

 • Poljoprivredno gazdinstvo
 • Podaci o poljoprivrednom gazdinstvu
 • Uvoz podataka iz registra
 • Svako gazdinstvo se automatski ponaša kao skladište
 • Organizacija životinja prema grupama ili jatu
 • Spisak parcela
 • Organizacija parcela i polja
 • Lokacija parcele
 • Detalji o parceli za agroekološke podatke
 • Spisak članova gazdinstva
 • FADN statusi za FADN izveštaj
 • Podaci o članovima gazdinstva se automatski prenose u lična dokumenta
 • Spisak konsultanata, sa detaljima za FADN izveštaj
 • Spisak veterinara sa detaljima o lečenju životinja
Poslovna inteligencija

Ključni indikatori

 • Pregled strukture stada po FADN, za goveda, ovce, koze i svinje
 • Pregled mesečne količine mleka za celu farmu
 • Pregled količine mleka u odnosu na kvalitet mleka
 • Pregled mesečnog broja somatskih ćelija za celu farmu
 • Pregled broja prašenja za svinje

Reprodukcija goveda

 • Brojač indeksa inseminacije
 • Brojač neuspelih osemenjavanja
 • Grafički pregled usluga veterinara i troškova reprodukcije
 • Tabelarni dnevni pregled životinja pre prvog osemenjavanja
 • Tabelarni dnevni prikaz stadijuma u reprodukcionom ciklusu

Reprodukcija svinja

 • Grafički prikaz reprodukcionih događaja
 • Ukupan broj reproduktivnih događaja po grlu
 • Pregled dnevnih događaja po životinji

LPIS karta

 • Lokacija LPIS karte
 • Upotreba materijala i vremena korišćena za proizvodni ciklus i u odabranom vremenskom periodu

Više korisnih informacija o svakodnevnoj upotrebi PANTHEON Farminga možete naći u često postavljanim pitanjima.

Share This