PANTHEON Farming

Идеално решение за мешани фарми

PANTHEON Farming постигнува совршени резултати не само во одгледувањето на поледелски култури и добиток, туку и за сите активности на фармата (од лозови насади до одгледување на коњи), како и управување со услугите, персоналот, целосно сметководство, перформанси на ниво на фарма и претпријатие, и многу повеќе.

„Управувањето со информатички решенија за фарми се неизбежен дел од напредните земјоделски операции на денешницата. Тие им помагаат на фармерите во управување со финасии, операции на фармата и менаџмент на трудот. На овој начин им ја подобрува продуктивноста и профитабилноста.“

Глобална прогноза за 2020

Од страна MarketsandMarkets

„Управувањето со информатички решенија за фарми се неизбежен дел од напредните земјоделски операции на денешницата. Тие им помагаат на фармерите во управување со финасии, операции на фармата и менаџмент на трудот. На овој начин им ја подобрува продуктивноста и профитабилноста.“

Глобална прогноза за 2020

Од страна MarketsandMarkets

„Управувањето со информатички решенија за фарми се неизбежен дел од напредните земјоделски операции на денешницата. Тие им помагаат на фармерите во управување со финасии, операции на фармата и менаџмент на трудот. На овој начин им ја подобрува продуктивноста и профитабилноста.“

Глобална прогноза за 2020

Од страна MarketsandMarkets

„Управувањето со информатички решенија за фарми се неизбежен дел од напредните земјоделски операции на денешницата. Тие им помагаат на фармерите во управување со финасии, операции на фармата и менаџмент на трудот. На овој начин им ја подобрува продуктивноста и профитабилноста.“

Глобална прогноза за 2020

Од страна MarketsandMarkets

„Управувањето со информатички решенија за фарми се неизбежен дел од напредните земјоделски операции на денешницата. Тие им помагаат на фармерите во управување со финасии, операции на фармата и менаџмент на трудот. На овој начин им ја подобрува продуктивноста и профитабилноста.“

Глобална прогноза за 2020

Од страна MarketsandMarkets

Поледелски култури

Преку селектирање на специфичен тип на култури (пченка, пченица, компири, тикви итн.), модулот го одредува производниот циклус и им дава можност на корисниците да ги проценат висината на приноси и времетраењето на циклусот.

Повеќе информации.

Зеленчук

Комерцијалното производство на зеленчук бара насочени и планирани задачи, кои ќе бидат под мониторинг на нашиот модул за планирано производство.

Повеќе информации

Ливади и пасишта

Модулот за Ливади & Пасишта се занимава со перманентно култивирање на полиња со трева.

Повеќе информации

Грозје

Програмот Ви дозволува да управувате со Вашите винарии и/или винарски визби преку следење на целиот процес од одгледување на грозјето до амбалажирање на виното, со целосен преглед на производствените трошоци и квалитетот на виното.

Повеќе информации

Вино

Модулот може да функционира самостојно за сите процеси во една винарија да може да бидат лесно евидентирани, набљудувани, управувани и планирани. Мобилната апликација Ви овозможува да управувате со Вашата винарска визба преку Вашиот телефон.

Повеќе информации

Овошје & Јаткасто овошје

Модулот Ви овозможува комплетно водење на материјали и финансиски менаџмент на насади, следење на циклсуи на растење на овошјето, мониторинг на штетници и болести, евиденција на задачи, и намалување на производни трошоци.

Повеќе информации

Говеда

Модулот Ви овозможува да ги управувате сите технички параметри за поединечните животни. Врз база на Вашите извештаи за животни, можете да ги следите движењата на животните, трошоците и прогресот на медицинските третмани, репродукционите параметри, информациите за лактација, оброци, и раст на животните.

Повеќе информации

Коњи

Модулот Ви овозможува да ги управувате сите технички параметри за поединечните животни. Врз база на Вашите извештаи за животни, можете да ги следите движењата на животните, трошоците и прогресот на медицинските третмани, репродукционите параметри, информациите за оброците и растот на животните.

Повеќе информации

Свињи

Свињи
Модулот Ви овозможува да ги управувате сите технички параметри за поединечните животни. Врз база на Вашите извештаи за животни, можете да ги следите движењата на животните, трошоците и прогресот на медицинските третмани, репродукционите параметри, информациите за оброците и растот на животните.

Повеќе информации

Кози & Овци

Модулот Ви овозможува да ги управувате сите технички параметри за поединечните животни. Врз база на Вашите извештаи за животни, можете да ги следите движењата на животните, трошоците и прогресот на медицинските третмани, репродукционите параметри, информациите за лактација, оброци, и раст на животните.

Повеќе информации

Живина

Можете да управувате со процесите за поединечни групи: сточна храна, медицински третмани, раст итн. Пријателскиот интерфејс ќе Ви даде преглед на групните движења и моменталната состојба на живеалиштата на живината.

Повеќе информации

Временска прогноза

Meteoblue нè снабдува со услуги поврзани со временската прогноза.

Повеќе информации

ГИС

Прегледот на мапи е дел од PANTHEON Farming каде што ГИС (географски информационен систем) обезбедува податоци и ги презентира на фармерот на начин на којшто за него е разбирлив.

Повеќе информации

Сензори на терен

Автоматски систем за мониторинг на штетници кој ги надгледува инсектите намамени во стапиците за инсекти.

Повеќе информации

Роботи

Pоботите за молзење складираат информации за молзењето на животните

Повеќе информации

Земјоделски машини

Како членови на АЕФ сме вклучени во примена на ISOBUS стандардот.

Повеќе информации

Услуги

Модулот за услуги е дизајниран за компании кои нудат услуги за поправање или издаваат гаранции за продадени производи. Специфичните додатоци на модулот за услуги вклучува балансирани сметки и издавања.

Повеќе информации

Фактурирање

Во модулот за добра можете да издавате и примате фактури, да вршите пренос на добра од еден во друг магацин, и да ги извршувате сите оперативни трансакции – фактурирање и деловно водење.

Издавање
Примање

Инвентар

Ви овозможува да подготвите детален, по ставки наброени на листа работи кои ги имате на залиха – попис на инвентар. Може да се изработи во пакетот програми на PANTHEON на крајот на годината или за пократок временски период.

Повеќе информации

Човечки ресурси

Модулот за човечки ресурси е дизајниран за комплетно управување со перосналот (датотеки за вработени, календари, патувања, исплата, здравје и безбедност при работа, формулари и вработувања).

Повеќе информации

ПОС

За лесно управување со готовинските текови користејќи ги мобилните или статичните уреди за услужните сектори и продавници, во канцеларијата или на поле.

Повеќе информации

Финансии

Овде може да ги погледнете салдата на купувачите и добавувачите и заостанатите долгови, да вршите плаќања и да гледате други финансиски извештаи. ФАДН (мрежа на податоци за сметководство на фармата) извештаите можат исто така да се најдат овде.

Повеќе информации

Сметководство

Податоците собрани преку оперативните активности се автоматски префрлени во сметководството на инвентар и од таму кон финансиското сметководство. Ви овозможува да ги прегледувате картичките со сметки на купувачите и добавувачите, да ги прегледувате и печатите наредбите за плаќање заедно со повеќе видови на извештаи.

Повеќе информации

Складиште

Програмата Ви дозволува целосно управување со складиштата. Можете да бирате различни вреднувања на стоките.

Повеќе информации

Добра

Модулот за добра Ви овозможува трансфер на добра помеѓу магацините и извршување на сите оперативни трансакции на елементите – фактурирање и книговодство.

Повеќе информации

Данок

Програмата Ви овозможува пресметка и создавање на формулари за данок на додадена вредност.

Повеќе информации

Основни средства

Програмата Ви овозможува да управувате со Вашите фиксни средства, ситен инвентар и да пресметувате амортизација.

Повеќе информации

Календар

Програмата прикажува календар со сите закажани идни настани како и брз преглед на севкупното работење на фармата. Податоците можат да бидат внесувани рачно или автоматски.

Повеќе информации

Набавки

Програмата Ви овозможува мониторинг на набавките, пребарувања, еднострани забелешки за налозите за купување, понуди, побарувачки. Нарачките можат да бидат основа за креирање фактури за добрата, и за работи во производството.

Повеќе информации

Е – документи

Програмата Ви овозможува да го водите бизнисот електронски со што целосно се заменува класичната форма на хартиени фактури и заштедува пари за издавачите и оние кои ги примаат документите.

Повеќе информации

Усогласеност

Програмата овозможува усогласеност на документите и нивно следење на производните стандарди во форма на правни регулативи и етикети за гаранција на квалитетот.

ЛИНИЈА НА БИЗНИС

ИНТЕГРАЦИИ/IoT

ПОЗАДИНСКО ВОДЕЊЕ НА БИЗНИС

ВО РАЗВОЈ

Целосен преглед на додатоците на PANTHEON Farming

Култури

Производни циклуси

 • Внесување податоци за сите култури
 • Секоја култура си има свој производен циклус
 • Секој циклус креира редослед на работата
 • Изберете полиња за секој циклус
 • Планирани датуми на почеток и крај
 • Планирање на количини на производство
 • Автоматско надоградување на статуси за
 • Рачна промена на статусите за редослед на работата

Дневни задачи

 • Индивидуални задачи во одгледувањето на култури за индивидуални циклуси
 • Водење евиденција за задачите по групи според евиденциите за агро-животната средина од страна на земјоделството
 • Внесување на дополнителни податоци за евиденција за агро-животната средина
 • Доделување вработени на циклусите
 • Доделување материјали на циклусите
 • Избор на фиксни средства кои ќе бидат вклучени во задачите
 • Циклусите се затвораат автоматски кога произведената количина ја достигнува планираната количина
 • Историја на задачи
 • Филтрирање на податоци

Планови за ѓубрење

 • Подготовка на планови за ѓубрење со детална пресметка на елементите за ѓубрење N, P, K (додадени во ѓубривата и впиени од културите)
 • Автоматска пресметка на недостигот или вишокот на хранливи материи
 • Земање предвид на почвените анализи во пресметките
 • Прилагодување на временскиот период на планот за ѓубрење
Добиток

Извештаи за поединечни животни

 • Сите податоци за едно животно на едно место

Семејни дрва на животните

 • Автоматско креирање и обновување на типови на ФАДН
 • Производни статуси на животните

Регистар на животни

 • Листа на животни во стопанството
 • Листа на движења за секое животно
 • Печатење на регистарот на животни

Евиденција на молзењето

 • Историја на молзењето
 • Внесување податоци на дневна, неделна и месечна база
 • Анализи на млеко за секое молзење
 • Изберете животни кои треба да бидат молзени со секое молзење
 • Следење на времето за поеднични вработени
 • Евиденција на молзење за секое стопанство

Дневник за ветеринарни активности

 • Преглед на сите третмани
 • Филтрирање на податоци
 • Секој третман е доделен на соодветниот ветеринар
 • Евиденција на репродукцијата и трошоците за ветеринарен третман за поединечни животни

Хранење

 • Подготовка на планови за хранење за различни категории со детални пресметки на хранливи материи
 • Подесување на планот за исхрана за да се постигне количина на млеко или дневен прираст во споредба со внесот на енергија и способноста за потрошувачка
 • Внесување на сточна храна од интернет со дефинирани нутритивни вредности
 • Пресметка на трошоците за планот за исхрана
 • Водење евиденција за исхраната со пресметка на трошоците по животно
 • Историја на исхрана во извештаите за животните

стабилна задачи

 • Време и материјали за следење за различни намени
 • работел време автоматски се пренесуваат во човечки ресурси
 • Материјали потрошени или произведени автоматски се снимаат
 • Изберете основни средства вклучени во задачи
Грозје & Вино

Лозови насади

 • Детални информации за вариететите и сортите за калемење

Преглед на визбата

 • Преглед на залиха на вино по цистерна (буре)
 • Графички и табеларен преглед на визбата
 • Продавајте вино директно од бурето
 • Опција за графичко формирање на буриња во визбата
 • Следење и преглед на температурата на виното

Задачи во визбата

 • Евиденција на задачите за производство на вино од гмечење на виното до негово амбалажирање со континуирано следење на виното во текот на процесите
 • Пресметајте ги трошоците на индивидуалните задачи и потрошените материјали за да ја пресметате цената на чинење на виното
 • Следете ги потрошените материјали во задачите од визбата
 • Евидентирајте ги мешањето и собирањето на виното
 • Пресметајте ја содржината на шеќер и алкохол по различни мерни скали (Baume, Brix, Oechsle)
 • Евидентирајте ги анализите за вино за да го одредите квалитетот на виното
Овошје & Јаткасто овошје
 • Преглед на насадите со детални информации по тип на овошје
 • Поставете норма за берба на работниците
 • Агроклиматологија (интеграција со автоматски метеоролошки станици)
 • Потрага по штетници (интегрирано со автоматските стапици)
 • Визуелна потрага по штетници
 • Мониторинг на фенологија за сите производства на овошје
 • Педологија
 • Поставување норми за кроење
 • Пресметка на ефективноста на работните часови за берба и кроење
 • Детален попис на насадите (по редови, димензии на дрвјата, примарни култури, итн.)
 • Повеќе видови активности на насадите
 • Временска прогноза
 • Историја на податоци за временска прогноза
 • Анализа на податоци за технологијата на производство
Финансии

Мониторинг на трошоци

 • Следење на трошоците за поединечни животни преку носителите на трошоци
 • Следење на трошоците за индивидуални производни циклуси на земјишни површини преку центрите за трошоци
 • Дистрибуција на главните трошоци (вода, струја, итн.) на поединечни животни, призводни циклуси на земјишни парцели преку клучеви за дистрибуција

Добра

 • Добивање и издавање на фактури
 • Следење на материјалите на залиха
 • ДДВ извештаи
 • За секое движење, отстранување, итн. програмата креира материјален документ

Сметководство

 • Сметководство базирано на стандардизирана шема на сметки
 • Автоматско креирање на фактури за репродукција и медицински третмани од страна на ветеринарите
 • Регистар на фиксни средства

ФАДН известување

 • месечно известување
 • Автоматско увезување на податоци
 • Можност за додавање и уредување на податоци
 • Печатење на извештаи и можност за нивно извезување
Подесувања

Земјоделско стопанство

 • Податоци за земјоделско стопанство
 • Увезување податоци од регистри
 • Секое стопанство автоматски функционира како магацин
 • Листа на стопанства, организации според типовите на животни
 • Организација на животните во групи/стада
 • Листа на парцели
 • Организација на парцелите во полињата
 • Локација на парцелите
 • Деталите за парцелите за евиденција на агро животната средина
 • Листа на членови од домаќинството
 • ФАДН статуси за ФАДН евиденција
 • Секој член на домаќинството е автоматски пренесен во датотеките за персонал
 • Листа на консултанти, со детали за ФАДН евиденција
 • Листа на ветеринари со детали за третманите на животните
Деловна интелигенција

Клучни индикатори

 • Преглед на структурата на стадата преку ФАДН за говеда, овци, кози и свињи
 • Преглед на месечни количини на млеко за целата фарма
 • Преглед на количини на млеко според анализите за млеко
 • Преглед на соматски единици
 • Преглед на број на потомци кај свињи

Репродукција, говеда

 • Бројач на индекс за оплодување
 • Бројач на стапка на неповрат
 • Графички преглед на трошоците за ветерина и репродукција
 • Табеларен дневен преглед на животни пред прво оплодување
 • Табеларен дневен преглед на фази во репродуктивните циклуси на животните

Репродукција, свињи

 • Графички преглед на репродуктивни настани
 • Вкупен број на репродуктивни настани по животно
 • Преглед на дневни настани по животно

LPIS мапа

 • Локација на LPIS мапа
 • Индикација на материјал и потрошено време за производен цилус во избраниот период

Повеќе практични прашања од секојдневното користење на PANTHEON Farming можете да најдете одговорени во делот на Често поставувани прашања на нашата страна.

Share This